LOGOPEDĖ

Su vaikais, turinčiais kalbos ir komunikacijos sutrikimų, dirba logopedės Rasa Buiko ir Laima Paulauskienė, turinčios didelę darbo patirtį. 

Mokslo metų pradžioje išsiaiškinami ir įvertinami vaikų kalbos sutrikimai, numatomos korekcinio darbo galimybės,  sudaromos individualiosios, pogrupinės programos, užsiėmimų tvarkaraščiai.

Įstaigos specialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimus sprendžia vaiko gerovės komisija. Ugdytiniai, turintys žymesnius kalbos sutrikimus konsultuojami ir tiriami Joniškio PPT.

Logopedinėse pratybose, atsižvelgiant į amžiaus ypatumus, kalbos ir kalbėjimo sutrikimo pobūdį, mokomi, tikslinami garsai, lavinamas girdimasis suvokimas, tikslinamas erdvės, laiko bei regimasis suvokimas, lavinama smulkioji motorika. Logopedės naudoja įvairius ugdymo metodus, dirba individualiai, kad vaikai kuo geriau būtų parengti mokyklai, kad kalba būtų tiksli, išplėtota, atitinkanti amžių.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos raida ir kalbos trūkumų šalinimo prevencija.  Spausti ČIA

Padėkime savo vaikui. Spausti ČIA 

Knyga man- lyg antra mama

zaidimai_moko

Respublikinis projektas "Žaidimai moko"

 

SPECIALIOJO PEDAGOGO VEIKLA DARŽELYJE

Specialioji pedagogė Rasa Buiko vertina vaikų įgūdžius ir pasiekimų lygį, nustato vaikų specifines negalias, jų priežastis.

Numato tolimuosius ir artimuosius darbo su vaikais, turinčiais specifinius raidos sutrikimus, tikslus ir uždavinius, palankiausius ir tinkamiausius ugdymo(si) metodus ir būdus, galinčius tenkinti vaikų specialiuosius poreikius.

Sudaro  individualias ugdymo programas. Fiksuoja vaikų pasiekimus (2 kartus m. m. metu).

Bendradarbiauja su auklėtojomis, kitais įstaigos specialistais bei tėvais, numatant korekcijos tęstinumą.

Vykdo tėvų ir pedagogų specialųjį pedagoginį  švietimą.  

Padeda ugdytiniams optimaliausiai (pagal gebėjimus) lavėti ir pasirengti mokyklai.

Specialusis ugdymas darželyje vyksta daugiausiai per žaidybines veiklas, išryškinant vaiko stipriąsias puses bei lavinant silpnąsias.             

Specialiosios pedagogės darbo laikas:

Trečiadienį 8.00-12.25  15.30-16.25

Ketvirtadienį 15.30-16.50

 

PSICHOLOGINĖ PAGALBA – KAS TAI?

Vaikų  psichologinis konsultavimas skiriasi nuo suaugusiųjų psichologinio konsultavimo savo forma. Be pokalbių, naudojami terapiniai žaidimai, pasakos, piešiniai, vaidinamos konkrečios situacijos  ir pan. Konsultuojant labai svarbus tėvų įsitraukimas į terapinį procesą, jų supratimas, pagalba, palaikymas. Joniškio vaikų darželio „Vyturėlis“ psichologė Justina Čepulytė teikia nemokamas individualias psichologines konsultacijas vaikams. Atsiradus šiems vaiko sunkumams: 

  • bendravimo problemoms ( bendraujant su bendraamžiais, tėvais, pedagogais);
  • pasireiškus netinkamam elgesiui (pykčio protrūkiams, melavimui, pasisavinant svetimus daiktus);
  • iškilus ugdymosi sunkumams darželyje (nesėkmės atliekant užduotis, dėmesio išlaikymo sunkumai, vengimas atlikti užduotis, ugdymosi motyvacijos  stoka);
  • atsiradus pernelyg didelėms baimėms; 
  • išgyvenant krizes: tėvų skyrybos, netektis, smurto ir pan. 

Registracija išankstinė- tėvų raštišku  prašymu kreipiantis į auklėtoją. 

Lietuvai 100
Lietuvai 100
Partneriai
Partneriai
Mes esame
Mes esame
Tėvų linija
Tėvų linija